Վերջին Նորությունները

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԲԻԶՆԵՍ ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՉԿԱՆ

Հարցազրույց ՙԲեյզ Մե­թըլս՚ ՓԲԸ գլ­խա­վոր տնօ­րեն Ար­թուր ՄԿՐ­ՏՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ

-Պա­րոն Մկր­տու­մյան, գրե­թե յոթ տա­րի է ինչ շա­հա­գործ­վում է Կա­շե­նի պղինձ-պոր­ֆի­րա­յին հան­քա­վայ­րը։ Ի՞նչ ակն­կա­լիք­ներ ու­նեիք ի սկզ­բա­նե և որ­քա­նո՞վ են դրանք ար­դա­րաց­վել։

 

-Լեռ­նա­հան­քա­յին գոր­ծում ակն­կա­լիք­ներն ա­ռա­ջին հեր­թին ձևա­վոր­վում են երկ­րա­բա­նա­հե­տա­խու­զա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ար­դյունք­նե­րով։ Կա­շե­նի հան­քա­վայ­րը Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում շա­հա­գործ­վող այլ հան­քա­վայ­րե­րից ա­ռանձ­նա­նում է այն հան­գա­ման­քով, որ ար­դյու­նա­հա­նե­լի պա­շար­նե­րը հայտ­նա­բեր­վել, հաշ­վարկ­վել և հաս­տատ­վել են ան­կա­խու­թյան շր­ջա­նում՝ ՙԲեյզ Մե­թըլս՚ ՓԲԸ մի­ջոց­նե­րով։ Կար­դա­րաց­վեն ակն­կա­լիք­նե­րը, թե ոչ, ա­ռա­վե­լա­պես կախ­ված է երկ­րա­բա­նա­կան և երկ­րա­բա­նա­հե­տա­խու­զա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի ո­րա­կից։ Ի պա­տիվ մեր երկ­րա­բա­նա­կան թի­մի՝ ըն­դգ­ծում եմ, որ նրանց տրա­մադ­րած տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը ե­ղել է բա­վա­կա­նին հու­սա­լի, և ար­դեն շա­հա­գործ­ման ըն­թաց­քում հան­քա­վայ­րը մեզ ա­նակն­կալ­ներ չի մա­տու­ցել։
Այլ գոր­ծոն­ներ էլ կան, բնա­կա­նա­բար, ո­րոնք պայ­մա­նա­վո­րում են տն­տես­վար­ման այս ո­լոր­տում ակն­կա­լիք­նե­րը. պղն­ձի մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յում ի­րադ­րու­թյու­նը, ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող օ­րեն­սդ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, ներգ­րավ­ված անձ­նա­կազ­մի աշ­խա­տան­քի ար­տադ­րո­ղա­կա­նու­թյու­նը և այլն։ Պղն­ձի շու­կա­յա­կան վար­քի վե­րա­բե­րյալ կան­խա­տե­սում­նե­րով հիմ­նա­կա­նում չենք զբաղ­վում՝ շու­կա­յա­կան տվյալ պա­հի վի­ճակն ըն­դու­նե­լով որ­պես փաստ։ Ինչ վե­րա­բե­րում է աշ­խա­տան­քի ար­տադ­րո­ղա­կա­նու­թյա­նը, ա­պա դեռ Դրմ­բո­նի լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լի­րի ստեղծ­ման և շա­հա­գործ­ման ար­դյունք­նե­րով պարզ էր, որ մեզ հա­ջող­վել է դառ­նալ թիմ, ո­րում յու­րա­քան­չյու­րը պատ­րաստ է աշ­խա­տան­քա­յին սխ­րան­քի, քա­նի որ գի­տակ­ցում է իր կա­տա­րած աշ­խա­տան­քի կարևո­րու­թյունն իր ըն­տա­նի­քի և իր հայ­րե­նի­քի բա­րե­կե­ցու­թյան գոր­ծում։


-Ներ­կա­յում առ­կա ընդ­հա­նուր պա­շա­րը, ըստ Ձեզ, ինչ­քա՞ն ժա­մա­նակ կբա­վա­կա­նաց­նի։

-Լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լի­րի աշ­խա­տան­քի եր­կա­րա­ժամ­կետ կա­յու­նու­թյան տե­սան­կյու­նից անհ­րա­ժեշտ է, որ երկ­րա­բա­նա­հե­տա­խու­զա­կան աշ­խա­տանք­նե­րում մե­ծա­ծա­վալ ներդ­րում­ներ ար­վեն ոչ միայն նա­խա­պես, այլև՝ շա­հա­գործ­մա­նը զու­գա­հեռ։ Երկ­րա­բա­նա­հե­տա­խու­զա­կան աշ­խա­տանք­նե­րում մեր ծախ­սե­րի ընդ­հա­նուր ծա­վալն ան­ցած ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում կազ­մում է շուրջ 10.2 մլրդ ՀՀ դրամ։ Դրանք խիստ ռիս­կա­յին ներդ­րում­ներ են, և միշտ էա­կան վտանգ կա, որ հս­կա­յա­կան ծախ­սե­րի դի­մաց ստաց­վող տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը ոչ մի տն­տե­սա­կան հե­ռան­կար չի խոս­տա­նա ձեզ։ Մեր ներդ­րում­նե­րը, Աստ­ծո կա­մոք, այդ տխուր ճա­կա­տագ­րին դեռ չեն ար­ժա­նա­ցել։ Մենք նպա­տա­կա­դիր ենք այդ ուղ­ղու­թյամբ շա­րու­նա­կել աշ­խա­տանք­նե­րը և հաս­նել նրան, որ Կա­շե­նի լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լիրն իր մաս­նակ­ցու­թյունն Ար­ցա­խի տն­տե­սա­կան կյան­քում շա­րու­նա­կի ոչ թե տա­րի­նե­րի, այլ՝ ա­ռա­ջի­կա մի քա­նի տաս­նա­մյա­կի կտր­ված­քով։


-Խնդ­րում եմ խո­սեք ըն­կե­րու­թյան վեր­ջին տա­րի­նե­րին ար­ձա­նագ­րած ձեռք­բե­րում­նե­րի և մոտ ա­պա­գա­յի ծրագ­րե­րի մա­սին։


-Ես այն հա­մոզ­ման եմ, որ Ար­ցա­խի մր­ցակ­ցա­յին ա­ռա­վե­լու­թյու­նը ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում ոչ թե ըն­դեր­քի հարս­տու­թյունն ու օգ­տա­կար հա­նա­ծո­ներն են, այլ՝ մար­դիկ, նրանց մտա­վոր նե­րուժն ու աշ­խա­տե­լու, ա­րա­րե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյու­նը։ Վեր­ջին շր­ջա­նի մեր ա­ռա­վել նշա­նա­կա­լից ձեռք­բե­րում­նե­րը, որ­քան էլ որ անս­պա­սե­լի հն­չի, ոչ թե ար­դյու­նա­հան­վող հան­քա­քա­րի ծա­վալ­նե­րի և այդ ա­ռու­մով ար­տադ­րո­ղա­կա­նու­թյան տպա­վո­րիչ ցու­ցա­նիշ­ներն եմ հա­մա­րում, այլ այն, որ մենք ար­դեն կա­րո­ղա­նում ենք Ար­ցա­խի ըն­դեր­քից ար­դյու­նա­հան­վող հան­քա­քա­րի ա­վե­լի խո­րը վե­րամ­շա­կում ի­րա­կա­նաց­նել, յու­րա­քան­չյուր կի­լոգ­րա­մից շատ ա­վե­լի մեծ ա­վե­լաց­ված ար­ժեք ստա­նալ և« հետևա­բար՝ շատ ա­վե­լի մեծ նպաստ բե­րել Ար­ցա­խի տն­տե­սա­կան զար­գաց­մա­նը, քան մեկ կամ եր­կու տա­րի ա­ռաջ։

Մեր գիտահետազոտական և նախագծային աշխատանքներում ներգրավված մասնագետների ուշադրության կիզակետում այժմ օքսիդացված հանքաքարի տարալվացման եղանակով հարստացման տեխնոլոգիաներն են, որոնք հնարավորություն են տալու արտադրել առաջին փուլում պղնձի փոշի, հետագա փուլերում՝ պղնձից պատրաստվածքներ և այլ արտադրանք։ Հավատացնում եմ, որ մեր մասնագիտական թիմն այսօր այդ բնագավառի տեխնոլոգիական զարգացման համաշխարհային առաջնագծում է և որոշ դրվագներում նույնիսկ հատում է այն։ Մեր հեռահար նպատակն այն է, որ Արցախը խտանյութ արտահանող երկրից դառնա ոչ միայն մետաղական պղինձ և պղնձե պատրաստվածքներ, այլև՝ պղնձի արտադրության և մշակման տեխնոլոգիաներ արտահանող երկիր։
Բնականաբար, որևէ տնտեսվարող այսպիսի հեռահար նպատակադրումներ չի անի, եթե վստահ չլինի երկարաժամկետ հեռանկարում երկրի քաղաքական կայունության հարցում կամ եթե անհասկանալի խնդիրներ լինեն պետություն-բիզնես երկխոսության համատեքստում։ Արցախի պետականության շարունակական ամրապնդումը և գործող քաղաքական իշխանության առկա վերաբերմունքը տնտեսվարողի նկատմամբ կարևոր նախադրյալներ են ստեղծում, որ տնտեսական վերընթաց ապահովելու, առաջադեմ տեխնոլոգիաների երկիր դառնալու ուղղություններով երկարաժամկետ ու մեծածավալ ներդրումային ծրագրեր կյանքի կոչվեն Արցախում։


-Պա­րոն Մկր­տու­մյան, այ­սօր շատ է խոս­վում հան­քար­դյու­նա­բե­րու­թյան պատ­ճա­ռած բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րի, ար­տադ­րա­կան թա­փոն­նե­րի վնաս­նե­րի և դրանց մեջ պա­րու­նակ­վող վտան­գա­վոր տար­րե­րի մա­սին... Ար­ցախն իր բնակ­չու­թյամբ և է­կո­հա­մա­կար­գե­րով որ­քա­նո՞վ է պաշտ­պան­ված։

- Ար­ցա­խում կա­ռու­ցած մեր եր­կու լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լիր­ներն էլ գոր­ծել են ար­տադ­րա­կան ջրի փակ շր­ջա­նա­ռու­թյան հա­մա­կար­գով։ Պո­չամ­բար­նե­րը և դա­տարկ ա­պա­րի պա­հես­տա­րան­նե­րը կա­ռուց­վել են կա­յու­նու­թյան մեծ պա­շա­րով։ Կա­շե­նի լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լի­րի դեպ­քում՝ ըն­թա­ցիկ, Դրմ­բո­նի լեռ­նա­հան­քա­յին հա­մա­լի­րի դեպ­քում՝ նաև ա­վար­տա­կան ռե­կուլ­տի­վա­ցիան ի­րա­կա­նաց­րել ենք մի­ջազ­գա­յին լա­վա­գույն պրակ­տի­կա­յի օ­րի­նա­կով։ Սրանք լեռ­նա­յին ար­տադ­րու­թյան բնա­պահ­պա­նա­կան անվ­տան­գու­թյան ա­ռանց­քա­յին պայ­ման­ներն են։
Ան­վե­րա­պա­հո­րեն հետևում ենք բնա­պահ­պա­նու­թյան ո­լոր­տը կար­գա­վո­րող օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րին: Նաև մշ­տա­պես ու­շա­դիր ենք հան­քար­դյու­նա­բե­րու­թյան ո­լոր­տում հա­մաշ­խար­հա­յին զար­գա­ցում­նե­րին և մի­ջա­վայ­րի վրա ազ­դե­ցու­թյան նվա­զեց­ման ցան­կա­ցած նոր հնա­րա­վո­րու­թյուն, նոր մո­տե­ցում, որն Ար­ցա­խում ներդ­նելն ի­րա­տե­սա­կան է, տե­ղայ­նաց­նում և օգ­տա­գոր­ծում ենք։
Ար­ցա­խում առն­վազն մեր ո­լոր­տի ա­ռու­մով բնա­պահ­պա­նա­կան օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը բա­վա­կա­նին հա­վա­սա­րակ­շռ­ված և խիստ է։ Այս ա­ռու­մով՝ ա­յո՜, Ար­ցախն իր բնակ­չու­թյամբ և է­կո­հա­մա­կար­գե­րով օ­րեն­սդ­րո­րեն պաշտ­պան­ված է։ Էլ ա­վե­լի կարևո­րում եմ այն, որ օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը դի­նա­միկ բա­րե­փոխ­վում է և կա­տա­րե­լա­գործ­վում։ Չնա­յած այն բա­նին, որ մեզ հա­մար, որ­պես կա­նոն, պայ­ման­նե­րը խս­տա­նում են, միան­շա­նակ ող­ջու­նե­լի եմ հա­մա­րում Ար­ցա­խում տն­տես­վար­մա­նը ներ­կա­յաց­վող բնա­պահ­պա­նա­կան պա­հանջ­նե­րի շա­րու­նա­կա­կան բա­րե­լա­վումն ու կա­տա­րե­լա­գոր­ծու­մը։


-Ու­ղիղ ե­րեք տա­րի ա­ռաջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան հու­շա­գիր է ստո­րագր­վել Ձեր ղե­կա­վա­րած ըն­կե­րու­թյան և Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պո­լի­տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հետ՝ կադ­րե­րի պատ­րաստ­ման ա­ռու­մով։ Գոր­ծըն­թացն ու­ժի մե՞ջ է...


-Կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը մեր մասշ­տա­բի ըն­կե­րու­թյան հա­մար այն աշ­խա­տանք­նե­րից չէ, ո­րը կա­րե­լի է հե­տաձ­գել կամ ա­նել ընդ­մի­ջում­նե­րով։ Հատ­կա­պես ե­թե խոս­քը պրո­ֆի­լա­յին կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյան մա­սին է, ես դա հա­մա­րում եմ մեր ա­մե­նօ­րյա գոր­ծու­նեու­թյան ան­քակ­տե­լի մա­սը։ Գոր­ծըն­թացն, ի­հար­կե, ու­ժի մեջ է և ոչ միայն կադ­րե­րի պատ­րաստ­ման ա­ռու­մով, այլև հե­տա­զո­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րին ա­ջակ­ցու­թյան և այլ ճա­կատ­նե­րում։ Ե­թե նպա­տա­կա­դիր ենք լի­նել տեխ­նո­լո­գիա­պես և բնա­պահ­պա­նա­կան ա­ռու­մով աշ­խար­հի մասշ­տա­բով ա­ռա­ջա­տար ըն­կե­րու­թյուն, ա­պա պետք է մեր ներգ­րա­ված մաս­նա­գետ­ներն էլ լի­նեն աշ­խար­հի լա­վա­գույն­նե­րը։ Դա ա­նե­լու եր­կու հիմ­նա­կան տար­բե­րակ կա՝ բե­րել խիստ թան­կար­ժեք մաս­նա­գետ­ներ ար­տերկ­րից կամ հա­մա­գոր­ծակ­ցել տե­ղի պրո­ֆի­լա­յին կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի հետ և բարձ­րա­կարգ մաս­նա­գետ­ներ պատ­րաս­տել տե­ղում։ Մեր ռազ­մա­վա­րա­կան նա­խա­պատ­վու­թյու­նը երկ­րորդ տար­բե­րակն է։


-Չենք կա­րող չանդ­րա­դառ­նալ հա­մաշ­խար­հա­յին պան­դե­միա­յին՝ COVID-19-ի պատ­ճա­ռած դժ­վա­րու­թյուն­նե­րին և ան­հար­մա­րու­թյուն­նե­րին... Ի՞նչ մի­ջոց­ներ են ձեռ­նարկ­վում աշ­խա­տող­նե­րի ա­ռող­ջու­թյունն ու անվ­տան­գու­թյու­նը պահ­պա­նե­լու հա­մար։ Ի դեպ՝ քա­նի՞ աշ­խա­տող ու­նի ըն­կե­րու­թյու­նը և որ­քա՞ն է մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձը։


- Ընկերությունը փոխկապակցված ընկերությունների հետ միասին 2019թ. ար­դյունք­նե­րով Ար­ցա­խի պե­տա­կան բյու­ջե է վճա­րել շուրջ 20.5 մլրդ ՀՀ դրամ։ Հետևա­բար՝ մեր տն­տե­սա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րի որևէ վատ­թա­րա­ցում թույլ տալ չենք կա­րող ոչ միայն ըն­կե­րու­թյան, այլև Ար­ցա­խի տն­տե­սու­թյան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում։ Ակն­հայտ է, որ ա­մեն բան պետք է ա­նենք, որ բա­ցա­ռենք կո­լեկ­տի­վում զանգ­վա­ծա­յին վա­րա­կում­նե­րը և կոմ­բի­նա­տի աշ­խա­տան­քի ա­նընդ­հա­տու­թյու­նը վտան­գող որևէ այլ ի­րադ­րու­թյուն։ Ըն­կե­րու­թյու­նում գոր­ծում է գլ­խա­վոր տնօ­րե­նի հրա­մա­նով հաս­տատ­ված կարգ, ո­րով սահ­ման­ված են հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը և պայ­ման­նե­րը աշ­խա­տող­նե­րի հա­մար։ Կար­գի պահ­պա­նու­թյան նկատ­մամբ վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը չա­փա­զանց խիստ է, և խս­տու­թյու­նը չի նվա­զի, քա­նի դեռ հա­մա­ճա­րա­կա­յին վտան­գը չի վե­րա­ցել։
ՙԲեյզ Մե­թըլս՚ ըն­կե­րու­թյու­նում և փոխ­կա­պակց­ված ըն­կե­րու­թյուն­նե­րում աշ­խա­տում է մոտ 2300 մարդ, ո­րից մոտ 1400-ը՝ հենց ՙԲեյզ Մե­թըլս՚-ում։ Ըն­կե­րու­թյան աշ­խա­տող­նե­րի մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձը կազ­մում է մոտ 400 հազ. ՀՀ դրամ։

Նյութը՝ «ԱԶԱՏ ԱՐՑԱԽ» հանրապետական թերթի 2020թ. հուլիսի 1-ի թողարկումից

Հեղինակ՝ Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԵՏԸ ԿԱՐԾԻՔ Է ՀԱՅՏՆՈՒՄ

Աստծուց տրված ռեսուրսներ են, պետք է կարողանանք խելամիտ լինել, որ դրանք օգտագործենք

«Ամբողջովին համաձայն եմ Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միության տարածած հայտարարության և այդ հրամայականի հետ: Երկրի տնտեսության առաջնահերթությունների վերանայման խիստ անհրաժեշտություն կա: Հանքարդյունաբերական Հայաստանի կողմնակից եմ, մենք մեր ներքին ռեսուրսներին պետք է ուշադրություն դարձնենք, այդ թվում՝ ընդերքի ռեսուրսին, որոնք զգալի տնտեսական ներուժ և պոտենցիալ ունեն»,-այս մասին Asekose.am- ի հետ զրույցում ասաց ՀՊՃՀ Լեռնային գործ և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ամբիոնի վարիչ, դոկտոր-պրոֆեսոր, Հայաստանի hանքագործների և մետալուրգների միության անդամ Արմեն Հովհաննիսյանը:

Հովհաննիսյանը վստահություն հայտնեց, որ այսօրվա հրամայականն է հանքարդյունաբերություն զարգացնելը՝ իհարկե պահելով բնապահպանական բոլոր նորմերը և պահանջները. «Հայաստանը Խորհրդային տարիներին գունավոր մետալուրգիայի մեջ 3-րդն էր՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից և Ղազախստանից հետո: Այս օրերին էլ, երբ տնտեսական ճգնաժամ է հասունանում, այս ուղղությունը զարգացնելն ավելի քան իրատեսական է: Այսօր ընդամենը մետաղական հանքավայրերից 7- 8 են շահագործվում, մնացածը՝ դեռևս չեն շահագործվում՝ գտնվելով տարբեր իրավական կարգավիճակներում, այն դեպքում, երբ պետք է շահագործվեին մոտ 42-ը, որտեղ կա ոսկի, պղինձ, արծաթ. կապար. վերջինը ռազմարդյունաբերության համար կարևոր մետաղ է: Մենք պետք է մեր հայացքներն ուղղենք մեր ներքին ռեսուրսներին, այդ թվում՝ ընդերքի ռեսուրսին»:

Ըստ Հովհաննիսյանի՝ հաճախ մասնագիտական քննարկումները և կարծիքները պարզապես անտեսվում են, և աղմուկ բարձրացնողները ոչ մասնագետներն են լինում:

«Հանքարդյունաբերության վերաբերյալ շատ թյուր կարծիք է ձևավորվել: Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց կարծում եմ, որ մետաղների, հատկապես՝ ոսկու հանդեպ պետք է այլ մոտեցում ցուցաբերենք, որովհետև այդ մետաղի գինը տարեցտարի, ամիս առ ամիս բարձրանում է: Ստացվում է՝ մենք այս ամենն ունենք ընդերքում, բայց փոխարենը Ամուլսար չենք շահագործում, հետևությունները թողնում եմ Ձեզ… Պետք է նոր առաջնահերթություններ սահմանվեն, որում իր մեծ տեղը պետք է ունենա ընդերքօգտագործումը, մեր պապերից, Աստծուց տրված ռեսուրսներն են, պետք է կարողանանք խելամիտ լինել և ճիշտ օգտագործենք»:

Հիշեցնենք, որ օրերս Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը հայտարարություն էր տարածել, որում մասնավորապես նշված էր.

Ճգնաժամը վերահաստատեց, որ երկրի համար դժվար պահին հանքարդյունաբերությունը փրկօղակ է, որն ապահովում է բյուջետային մուտքերի կայունությունը և հնարավորինս մեղմում տնտեսության կտրուկ անկումը։ Ակնհայտ է, որ առանց հանքարդյունաբերության բերած արտարժութային ներհոսքերի, բազմապատիկ ծանր է լինելու ֆինանսական հատվածի և գների կայունության խնդիրը։

Նյութը վերցված է asekose.am –ից

 
ԱՐԱՄ ԱԼՈՅԱՆԸ՝ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄԻ ՀԱՂԹՈՂ

  Ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների 16-րդ միջազգային առցանց ֆորում-մրցույթի քննարկման առարկան «Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագոր ծման փաստացի հիմնախնդիրները» թեման էր: Այն անցկացվեց հունիսի 17-23-ը՝ առ ցանց եղանակով:

  «Գեոպրոմայնինգ Գոլդ» ընկերության գլխավոր լեռնային ինժեներ Արամ Ալոյանը միջազգային հեղինակավոր հանձնաժողովի դատին էր ներկայացել իր «Լեռնային աշխատանքների պլանավորում, բացահանքերի շահագործման առկա արդիական խնդիրները» աշխատանքը: Թեման հաջողությամբ հաստատվեց հանձնա ժողովի կողմից և ներառվեց «Հանքարդյունահանման լեռնային տեխնոլոգիաները: Արդի խնդիրները և հեռանկարները» բաժնում: Անգլերեն լեզվով բոլորին հասանելի աշխատանքը շատերի հետաքրքրության առարկան էր դարձել. դա զգացվում էր հարցերի բազմազանությունից և երկրների լայն աշխարհագրությունից: Արամն իր ուսումնասիրության առանցքում դրել էր լեռնային աշխատանքներում փաստացի խն դիների թեման, դրանց լուծման մեթոդներն ու գործնական միջոցառումները, որոնք ուղղված են կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում պատրաստ լինելու դիմակայելու, չեզոքացնելու տարբեր ծագման խնդիրները, ինչպես նաև աշխատանք ների պլանային ընթացքն ապահովելու համար ժամանակին արձագանքել և իրակա նացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ: Ավելացնենք, որ ուսումնասիրվող թեման կարևոր նշանակություն ունի ընկերությունների ստրատեգիական զարգացման պլանի ճիշտ մշակման համար:

  Հունիսի 23-ին տեղի ունեցաց փակման արարողությանը ներկայացվեցին հաղթող մասնակիցների անունները. նրանց թվում էր երիտասարդ հայ հետազոտողը:

  Արամ Ալոյանի աշխատանքը նաև տպագրության իրավունք նվաճեց:

ՍԹԱՓ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

COVID-19 համավարակը լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առաջ է կանգնեցրել աշխարհին և  առաջիկա մի քանի տարիների կտրվածքով  մտահոգիչ են  ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսական կանխատեսումները:

Ճգնաժամը վերահաստատեց, որ երկրի համար դժվար պահին հանքարդյունաբերությունը փրկօղակ է, որն ապահովում է բյուջետային մուտքերի կայունությունը և հնարավորինս մեղմում տնտեսության կտրուկ անկումը։ Ակնհայտ է, որ առանց հանքարդյունաբերության  բերած արտարժութային ներհոսքերի, բազմապատիկ ծանր է լինելու ֆինանսական հատվածի  և գների կայունության խնդիրը։

Միաժամանակ, մասնավոր տրանսֆերներին և զբոսաշրջության ոլորտում սպասվող անորոշության պայմաններում մետաղական հանքարդյունաբերությունը առաջիկա տարիներին շարունակելու է անվտանգության բարձիկի դեր  կատարել՝ երկրի տնտեսության ու բյուջեում մուտքերի ապահովման համար։

Արդեն իսկ ստեղծված տնտեսական և սոցիալական խնդիրները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ և իրական ծրագրեր, որոնց լուծման կարևորագույն բանալիներից մեկը կարող է լինել հենց հանքարդյունաբերությունը: Ուստի, այսօր, առավել քան երբևէ, անհրաժեշտություն է առաջացել վերաիմաստավորելու հանքարդյունաբերության ներուժը, վեր կանգնել ոլորտի հասցեին հնչող մակերեսային և դեկլարատիվ տարբեր հայտարարություններից, մշակել և իրականացնել գիտական հիմքով ոլորտի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարություն:

Հանքարդյունաբերության դերն անփոխարինելի է լինելու նաև երկրի աճող պետական պարտքը սպասարկելու գործում` որպես ամենամեծ հարկային ծանրաբեռնվածությամբ, ամենամեծ տնտեսական կումուլյատիվ էֆեկտով և արտարժութային պոտենցիալով ճյուղ։

Լիահույս ենք, որ կառավարությունն ու գիտակից հասարակական շրջանակներն այսօր ամբողջությամբ և իրատեսորեն են ընկալում հանքարդյունաբերության անփոխարինելի դերը և պատրաստ են աջակցել՝ բնագավառը անպատասխանատու և ապագիտական թիրախավորումից պաշտպանելու, ոլորտն ի շահ պետության զարգացնելու հարցում՝ հատկապես այն դեպքում, երբ առկա է չօգտագործված ռեսուրս, իսկ, ի հեճուկս տարածված միֆերի, ոլորտում ներդրումներ բերելը պահանջում է ահռելի ջանքեր: Ժամանակն է գիտակցել, որ հանքարդյունաբերության դեմոնիզացիայի արշավին տուրք տալը հարվածում է  հավասարակշռված և դիմացկուն տնտեսություն ունենալու մեր ընդհանուր նպատակին: 

Հանքագործների և մետալուրգների միությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնում աջակցելու ՀՀ կառավարությանը պատասխանատու հանքարդյունաբերության ներդրման ջանքերում՝ ի նպաստ ճգնաժամի  հաղթահարման և երկրի տնտեսական կայունացման:

Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միություն

 

«Հայաստանի հանքագործների և մետալուրգների միությունը» իրավաբանական անձանց միություն է: Ստեղծվել է հանքամետալուրգիայի համալիրի միության անդամների ձեռնարկատիրական գործունեությունը համակարգելու, ինչպես նաև ընդհանուր գույքային շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով:

Հետադարձ կապ

Էլ.փոստ: info@miningmetal.am

Էլ.փոստ: hanqmet@mail.ru

Հեռ: +374 (91) 49-03-46

Հեռ: +374 (94) 49-03-46

Ֆաքս: +374 (10) 46-22-29

Հասցե: Հայաստան,Երևան,Արտաշիսյան 10